Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip Navigation LinksMedia Centre

​​​​​​

 

Die Aspekte wat Finansiële Beplanners Raak

By Sanlam Lewens, 21 Februarie 2019

In hierdie dokument bespreek ons sommige van die 2019 Begroting se begrotingsvoorstelle deur die Minister van Finansies, asook aspekte van die Nasionale Tesourie se Begrotingsoorsig vir 2019.

Die doel van hierdie dokument is om tussengangers te voorsien van inligting wat op hulle werk van toepassing is.

Die begrotingsvoorstelle is onderhewig aan bekragtiging deur die Parlement. Die finale wetgewing sal na verwagting later vanjaar ter tafel gelê word. Ons sal julle dan van die inligting voorsien.

Individue, Werk en Spaargeld

Verfyning van die belastingvrystelling op inkomste uit werk in die buiteland vir diegene wat in Suid-Afrika woonagtig is
Vanaf 1 Maart 2020 sal diegene wat in Suid-Afrika woonagtig is en meer as 183 dae in die buiteland werk, onderhewig wees aan Suid-Afrikaanse belasting op enige inkomste uit dié buitelandse werk wat R1 miljoen oorskry. Om te voorkom dat inkomstebelasting maandeliks in Suid-Afrika en in die gasheerland teruggehou word, sal die wet verander word om Suid-Afrikaanse werkgewers toe te laat om hulle maandelikse terughouding kragtens LBS te verminder met die bedrag van buitelandse belasting wat op die werksinkomste teruggehou word.

Voor implementering sal daar ‘n werksessie wees om met belastingbetalers te konsulteer oor hulle administratiewe bekommernisse. Die aanpassing sal tydens die wetgewende siklus in 2019 gedoen word.

Besigheid (Finansiële Sektor)

Studie van die belastingbehandeling van bedrae ontvang deur portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas
In 2018 was daar aanvanklike konsepaanpassings aan die Wysigingswetsontwerp op die Belastingwet, om die wins van sommige kollektiewe beleggingskemas as inkomste eerder as kapitaal te belas. Nadat die regering die openbare kommentare op hierdie konsep onder oë gehad het, is daar egter besluit om meer tyd te bestee om met die industrie saam te werk om oplossings te vind wat nie die toepaslike groepe negatief sal raak nie. Hierdie studie is vir die wetgewende siklus van 2019.

Verfyning van Belasting op Risikopolisfondse

Vanaf 2016 is daar ‘n aparte risikopolisfonds bykomend tot ander polishouersfondse soos die individuele en maatskappy-polishouersfondse om belasting op langtermynversekeraars te hef. Daar is ook die onbelaste polishouersfonds wat vrygestel is van belasting en wat bedoel is vir aftreefondse en annuïteite. As ‘n polis toegewys aan ‘n risikopolisfonds voordele betaal in die vorm van ‘n annuïteit, skep die oordrag van bates tussen dié fonds en die onbelaste polishouersfonds van die versekeraar ‘n administratiewe las. Die wetgewing sal verander word om dié probleem op te los.

Om Voorwaardes van Inkomstebelasting in Lyn te Bring met die Versekeringswet

Die Versekeringswet (2017), wat in 2018 van krag geword het, het bepalings vervang van die Langtermynversekeringswet (1998) en die Korttermynversekeringswet (1998). Die definisies in die Inkomstebelastingwet sal verander word in ooreenstemming met die nuwe Versekeringswet.

Mediese Belastingkrediete

Daar is geen verandering aan die bedrae wat individue mag aftrek as ‘n belastingkrediet vir medieseskemafooie wanneer belasting betaalbaar bepaal word nie.

Skenkingsbelasting

Die koers waarteen skenkingsbelasting gehef word, bly onveranderd.

Skenkings aan Openbare Weldaadsorganisasies

Aftrekking ten opsigte van skenkings aan sekere openbare weldaadsorganisasies bly dieselfde, naamlik 10% van belasbare inkomste.

Onttrekkingsvoordele uit Aftreefondse

Die tabel van toepassing op onttrekkingsvoordele uit aftreefonse bly onveranderd.

Enkelbedragvoordele uit Aftreefondse of Afleggingsvoordele

Die tabel van toepassing op enkelbedragvoordele uit aftreefondse of afleggingsvoordele bly onveranderd.

Veranderinge aan Aftreevoordele

Sodra ‘n lid van ‘n aftreefonds aftree en ‘n annuïteit as ‘n aftreevoordeel ontvang, is enige bydraes tot die aftreefonds wat nie vir aftrekking gekwalifiseer het toe die lid se belasbare inkomste bepaal is nie, vrygestel van belasting. Tans is hierdie vrystelling nie van toepassing op annuïteite ontvang uit ‘n voorsorg- of bewaringsvoorsorgfonds nie. Om annuïtisering (gereelde betalings tydens aftrede) aan te moedig, word voorgestel dat hierdie vrystelling uitgebrei word na voorsorg- en bewaringsvoorsorgfondslede wat annuïteite ontvang. Die vrystellilng is van toepassing op bydraes wat ná 1 Maart 2016 gemaak is.

Hersiening van die Belasting op Pensioene van Oorlewende Gades

Lede van ‘n pensioenfonds kan bydraes tot hulle aftreefondse aftrek van hulle belasbare inkomste by die berekening van hulle maandelikse werknemersbelasting en jaarlikse inkomstebelasting wat betaalbaar is. By die dood van ‘n lid kan die oorlewende gade geregtig wees om ‘n maandelikse gadepensioen uit die aftreefonds te ontvang. Hierdie gadepensioenbetalings is onderhewig aan LBS aan die kant van die aftreefonds.

As die oorlewende gade ook ‘n salaris of ander inkomste ontvang, word dit by die gadepensioen gevoeg om sy of haar korrekte belastingaanspreeklikheid by aanslag te bepaal. Die resultaat van die aanslag is dikwels dat die oorlewende gade ‘n belastingaanspreeklikheid het wat die werknemersbelasting oorskry wat deur die werkgewer en aftreefondse in die jaar van aanslag teruggehou word, aangesien die totale inkomste dit in ‘n hoër belastingkategorie plaas. In die meeste gevalle verwag die oorlewende gade nie die bykomende belastingaanspreeklikheid nie en spaar nie geld daarvoor nie. Dit skep ‘n kontantvloeilas en ‘n belastingskuld vir die oorlewende gade. Daar word voorgestel dat:

  • Oorlewende gades doeltreffende kommunikasie ontvang ten opsigte van finansiële en belastingkwessies.
  • Die maandelikse gadepensioen onderhewig moet wees aan terughouding van LBS teen ‘n spesifieke vaste koers.
  • Belastingkortings nie in berekening gebring moet word in die berekening van gadepensioene nie.

Enige LBS wat te veel teruggehou word as gevolg van hierdie voorstel sal by aanslag terugbetaal word.

Kapitaalwinsbelasting

Die bepalings ten opsigte van kapitaalwinsbelasting bly onveranderd.

Hereregte

Die tabel ten opsigte van die koers waarteen hereregte gehef word, bly onveranderd.

Boedelbelasting

Die koers waarteen boedelbelasting gehef word, bly onveranderd.Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam